Jaar 2014 overzicht

03-01-2015 13:55

Het voorbije jaar bracht 112 verschillende vogels naar de bergenmeersen. Vogels die je hier alle dagen kan zien, vogels die enkel verschijnen als ze op doorreis zijn van Noord naar Zuid of omgekeerd, zomervogels die dit gebied uitkiezen om nakomelingen groot te brengen, wintervogels die de gematigde temperaturen opzoeken en hier de ideale plaats vinden. In de lijstjes die ik onder plaats kan je zien:

- welke vogels hier alle dagen kunnen waargenomen worden

- welke vogels zeldzame verschijningen zijn

- welke de meest interessante maanden zijn om er op uit te gaan

... .

 

Totaal waargenomen 2014: 112 soorten. 

Gemiddeld aantal vogelsoorten per bezoek: 39. 

Hoogste aantal op 1 november: 53. 

Laagste aantal op 6 september: 27. 

 

Nieuw in 2014 (niet waargenomen in 2013): Fuut, Magelhaengans, Pijlstaart, Puna Ibis, Zwarte Ibis, Visarend, Havik, Patrijs, Kluut, Goudplevier, Regenwulp, Zwartkopmeeuw, Zomertortel en Rietzanger.

 

Niet meer waargenomen in 2014 (wel in 2013): Dodaars, Grote Zaagbek, Nonnetje, Tafeleend, Rosse Fluiteend, Blauwe Kiekendief, Wespendief, Porseleinhoen, Kanoetstrandloper, Temmincks Strandloper, Tapuit, Noordse Kwikstaart, Wielewaal, Sijs, Keep en Sneeuwgors.

 

Tabel 1

  VOGEL                                     KANS om waar te nemen 

Canadese Gans/Canada Goose 100% Oeverloper/Common Sandpiper 27%
Wilde eend/Mallard 100% Zanglijster/Song Trush 24%
Houtduif/Wood Pigeon 100% Koekoek/Cuckoo 22%
Ekster/Magpie 100% Knobbelzwaan/Mute Swan 21%
Kauw/Jackdaw 100% Sperwer/Sparrowhawk 21%
Zwarte Kraai/Carrion Crow 100% Putter/Goldfinch 21%
Waterhoen/Moorhen 99% Zwarte Roodstaart/Black Redstart 19%
Blauwe Reiger/Grey Heron 97% Pijlstaart/Northern Pintail 18%
Krakeend/Gadwall 97% Kemphaan/Ruff 18%
Kievit/Lapwing 97% Heggemus/Dunnock 18%
Kokmeeuw/Black-Headed Gull 96% Huismus/House Sparrow 18%
Bergeend/Shelduck 94% Smalsnavelibis/Puna Ibis 16%
Meerkoet/Coot 93% Bruine Kiekendief/Marsh Herrier 15%
Merel/Blackbird 93% Lepelaar/Eurasion Spoonbill 12%
Aalscholver/Cormorant 84% Indische Gans/Bar-headed Goose 12%
Wintertaling/Teal 81% Zomertaling/Garganey 12%
Spreeuw/Starling 81% Groenpootruiter/Greenshank 12%
Groenling/Greenfinch 81% Zwartkop/Blackcap 12%
Nijlgans/Egyptian Goose 78% Kluut/Avocet 10%
Winterkoning/Wren 72% Bokje/Jack Snipe 10%
Koolmees/Great Tit 72% Gierzwaluw/Swift 10%
Slobeend/Shoveler 70% Fuut/Great-crested Grebe 9%
Holenduif/Stock Dove 69% Kolgans/Greater White-fronted Goose 9%
Tjiftjaf/Chiffchaff 64% Bosruiter/Wood Sandpiper 7%
Buizerd/Common Buzzard 63% Zwarte Ibis/Glossy Ibis 6%
Torenvalk/Kestrel 61% Magelhaengans/Magellanic Goose 6%
Turkse Tortel/Collared Dove 60% Slechtvalk/Peregrine Falcon 6%
Groene Specht/Green Woodpecker 60% Grote Gele Kwikstaart/Grey Wagtail 6%
Watersnip/Common Snipe 57% Gaai/Jay 6%
Smient/Wigeon 52% Boomvalk/Hobby 4%
Rietgors/Common Reed Bunting 52% Kleine Plevier/Little Ringed Plover 4%
Scholekster/Oystercatcher 51% Gele Kwikstaart/Yellow Wagtail 4%
Grutto/Black-Tailed Godwit 49% Staartmees/Longtailed Tit 4%
Kleine Mantelmeeuw/Lesser Black-backed Gull 49% Kleine Zilverreiger/Little Egret 3%
Grote Zilverreiger/Great Egret 43% Patrijs/Grey Partridge 3%
Grasmus/Whitethroat 43% Goudplevier/European Golden Plover 3%
Witgat/Green Sandpiper 42% Bonte Strandloper/Dunlin 3%
Vink/Chaffinch 42% Wulp/Curlew 3%
Kleine Karekiet/Eurasian Reed Warbler 40% Zwartkopmeeuw/Mediteranean Gull 3%
Tureluur/Redshank 39% Visdief/Common Tern 3%
Zilvermeeuw/Herring Gull 39% Zomertortel/European Turtle Dove 3%
Boerenzwaluw/Barn Swallow 37% IJsvogel/Kingfisher 3%
Witte Kwikstaart/Pied Wagtail 37% Grote Lijster/Mistle Trush 3%
Roodborst/Robin 36% Kramsvogel/Fieldfare 3%
Bosrietzanger/Marsh Warbler 36% Kuifeend/Tufted Duck 1%
Grauwe Gans/Greylag Goose 34% Visarend/Osprey 1%
Stormmeeuw/Mew Gull 34% Havik/Northern Goshawk 1%
Grote Bonte Specht/Great Spotted Woodpecker 34% Zwarte Ruiter/Spotted Redshank 1%
Huiszwaluw/House Martin 34% Regenwulp/Whimbrel 1%
Pimpelmees/Blue Tit 31% Veldleeuwerik/Skylark 1%
Blauwborst/Bluethroat 30% Oeverzwaluw/Sand Martin 1%
Brandgans/Barnacle Goose 28% Roodborsttapuit/European Stonechat 1%
Fazant/Pheasant 28% Koperwiek/Redwing 1%
Waterpieper/Water Pipit 28% Rietzanger/Sedge Warbler 1%
Graspieper/Meadow Pipit 28% Zwarte Mees/Coal Tit 1%
Ooievaar/White Stork 27% Baardman/Bearded Reedling 1%

 

 

Tabel 2

Maand Aantal vogelsoorten
Januari 39
Februari 35
Maart 38
April 45
Mei 40
Juni 41
Juli 41
Augustus 37
September 33
Oktober 37
November 47
December 38
Gemiddeld per bezoek 39

 

Voorst kan ik in mijn notitieboekje vaststellen:

- dat de kuifeend het gebied nauwelijks meer aandoet (1 waarneming van 1 exemplaar) terwijl er in 2013, 22 waarnemingen werden gedaan tussen mei en september (grootste groep betrof 13 exemplaren);

- de wintertalingen het gebied massaal ontdekt hebben deze winter (continu > 300 exemplaren);

- de lepelaar de bergenmeersen in 2013 eenmaal aandeed, terwijl er dit jaar steevast 2 exemplaren aanwezig waren tussen juli en oktober;

- de kanoet - en de temminck strandloper de paardeweide verkozen en bijgevolg hier niet meer gespot werden - ps: op de paardeweide vond er dit jaar een waar steltloperfestijn plaats met waarnemingen zoals gestreepte strandloper, kleine strandloper, krombekstrandloper, enzoverder ... ;

- de witte kwikstaart in 2014 niet meer tot broeden overging;

- anders vogelsoorten opmerkelijk aanwezig waren als broedvogel ... maar hierover later meer. 

 

In een volgend blogje een overzicht van welke soorten nakomelingen hebben grootgebracht of althans een poging hebben ondernomen, met in de mate van het mogelijke aantallen.

Wie andere weetjes wenst over een bepaalde vogel, kan steeds reageren onderaan dit bericht. 

 

 

Onderwerp: Jaar 2014 overzicht

Datum: 03-01-2015

Door: Wim

Onderwerp: nesten

Beste,
De UA ( Unief A'pen) heeft tijdens de zomer onderzoek gedaan naar nesten in de Bergenmeersen, te zien aan de gemerkte paaltjes. Is daar een uitslag van bekend ?

Nieuw bericht