Overzicht van een eerste zomerseizoen in de Bergenmeersen

13-10-2013 12:22

Nu de herfst is ingetreden, is het tijd om op het zomerseizoen in de bergenmeersen terug te blikken. Welke invloed heeft het gebied gehad sinds zijn opening einde april op een aantal vogelsoorten? Oefende de prille estuariene natuur reeds een grote aantrekkingskracht uit? Zoals in voorgaande berichten vermeld, passeerden voor de streek heel wat nieuwe gasten de revue! Wat vroeger zeldzaam was, werd in de bergenmeersen soms een alledaags verschijnsel. Bovendien konden 2 succesvolle broedgevallen van uitzonderlijke vogels worden vastgesteld. Voor zover ik in mijn geheugen kan afdalen, heb ik daar nooit weet van gehad. Hieronder volgt een overzicht van de waarnemingen gedaan in de bergenmeersen de afgelopen zomer.

 

Totaal waargenomen sinds 01/05/2013 – 30/09/2013: 97 vogelsoorten. Gemiddeld aantal vogelsoorten waargenomen per bezoek (zelfde periode), 33. Hoogste aantal op 4 mei: 48 soorten. Laagste aantal op 2 september 2013: 18 soorten. Het percentage in onderstaand overzicht verwijst naar de mogelijke kans die men heeft om er de betreffende vogel aan te treffen in het gebied. Opgelet, gebaseerd op de periode 1 mei tot en met 30 september 2013. De grasmus is een broedvogel en uiteraard heb je in vermelde periode veel meer kans (8 op 10) deze tegen het lijf te lopen dan bijvoorbeeld een overwinteraar zoals de smient (1 op 10). Volgend jaar (jaren) worden deze data uitgebreid en kan een accurater beeld worden geschetst wanneer je welke vogel kan verwachten in de bergenmeersen.

 

Aalscholver/Cormorant (71,43 %) Lepelaar/Spoonbill (2,38 %)
Bergeend/Shelduck (78,57 %) Meerkoet/Coot (47,62 %)
Blauwborst/Bluethroat (26,19 %) Merel/Blackbird (88,10 %)
Blauwe Reiger/Grey Heron (95,24 %) Nijlgans/Egyptian Goose (66,67 %)
Boerenzwaluw/Swallow (61,90 %) Nonnetje/Smew (2,38 %)
Bonte Strandloper/Dunlin (4,76 %) Noordse Kwikstaart/Grey-headed Wagtail (4,76 %)
Boomvalk/Hobby (14,29 %) Oeverloper/Common Sandpiper (59,52 %)
Bosrietzanger/Marsh Warbler (42,86 %) Oeverzwaluw/Sand Martin (19,05 %)
Bosruiter/Wood Sandpiper (7,14 %) Ooievaar/White Stork (30,95 %)
Brandgans/Barnacle Goose (4,76 %) Pimpelmees/Blue Tit (26,19 %)
Bruine Kiekendief/Marsh Herrier (2,38 %) Porseleinhoen/Spotted Crake (4,76 %)
Buizerd/Common Buzzard (26,19 %) Putter/Goldfinch (11,90 %)
Canadese Gans/Canada Goose (78,57 %) Rietgors/Common Reed Bunting (7,24 %)
Dodaars/Little Grebe (9,52%) Roodborst/Robin (/)
Ekster/Magpie (100 %) Rosse Fluiteend/Fulvous Whistling Duck (2,38 %)
Fazant/Pheasant (7,14 %) Scholekster/Oystercatcher (40,48 %)
Gaai/Jay (14,29 %) Sijs/Pine Siskin (2,38 %)
Gele Kwikstaart/Yellow Wagtail (11,90 %) Slechtvalk/Peregrine Falcon (4,76 %)
Gierzwaluw/Swift (52,38 %) Slobeend/Shoveler (28,57 %)
Grasmus/Whitethroat (80,95 %) Smient/Wigeon (7,14 %)
Graspieper/Meadow Pipit (2,38 %) Sperwer/Sparrowhawk (11,90 %)
Grauwe Gans/Greylag Goose (9,52 %) Spreeuw/Starling (76,19 %)
Groene Specht/Green Woodpecker (57,14 %) Staartmees/Longtailed Tit (2,38 %)
Groenling/Greenfinch (40,48 %) Stormmeeuw/Common Gull (2,38 %)
Groenpootruiter/Greenshank (16,67 %) Tafeleend/Pochard (2,38 %)
Grote Bonte Specht/Great Spotted Woodpecker (19,05 %) Tapuit/Northern Wheatear (2,38 %)
Grote Gele Kwikstaart/Grey Wagtail (4,76 %) Temmincks Strandloper/Temminck's Stint (4,76 %)
Grote Zilverreiger/Great Egret (7,14 %) Tjiftjaf/Chiffchaff (35,71 %)
Grutto/Black-Tailed Godwit (57,14 %) Torenvalk/Kestrel (23,81 %)
Heggemus/Dunnock (11,90 %) Tureluur/Redshank (66,67 %)
Holenduif/Stock Dove (69,05 %) Turkse Tortel/Collared Dove (40,48 %)
Houtduif/Wood Pigeon (78,57 %) Vink/Chaffinch (21,43 %)
Huismus/House Sparrow (19,05 %) Visdief/Common Tern (16,67 %)
Huiszwaluw/House Martin (73,81 %) Waterhoen/Moorhen (26,19 %)
IJsvogel/Kingfisher (7,14 %) Watersnip/Snipe (28,57 %)
Kanoetstrandloper/Knot (2,38 %) Wespendief/Honey Buzzard (2,38 %)
Kauw/Jackdaw (88,10 %) Wielewaal/Golden Oriole (14,29 %)
Kemphaan/Ruff (16,67 %) Wilde eend/Mallard (100 %)
Kievit/Lapwing (90,48 %) Winterkoning/Wren (69,05 %)
Kleine Karekiet/Reed Warbler (52,38 %) Wintertaling/Teal (19,05 %)
Kleine Mantelmeeuw/Lesser Black-backed Gull (92,86 %) Witgat/Green Sandpiper (54,76 %)
Kleine Plevier/Little Ringed Plover (66,67 %) Witte Kwikstaart/Pied Wagtail (76,19 %)
Kleine Zilverreiger/Little Egret (2,38 %) Zilvermeeuw/Herring Gull (38,10 %)
Knobbelzwaan/Mute Swan (2,38 %) Zomertaling/Garganey (14,29 %)
Koekoek/Cuckoo (28,57 %) Zwarte Kraai/Carrion Crow (95,24 %)
Kokmeeuw/Black-Headed Gull (100 %) Zwarte Roodstaart/Black Redstart (7,14 %)
Koolmees/Great Tit (59,52 %) Zwarte Ruiter/Spotted Redshank (4,76 %)
Krakeend/Gadwall (71,43 %) Zwartkop/Blackcap (40,48 %)
Kuifeend/Tufted Duck (52,38 %)  

 

Aanwezig als broedvogel in de bergenmeersen: 26 vogelsoorten. Ook hierover zullen we pogen de komende jaren meer gegevens te verzamelen.  

 

Bergeend/Shelduck Meerkoet/Coot
Blauwborst/Bluethroat Merel/Blackbird
Bosrietzanger/Marsh Warbler Nijlgans/Egyptian Goose
Canadese Gans/Canada Goose Pimpelmees/Blue Tit
Ekster/Magpie Spreeuw/Starling
Grasmus/Whitethroat Tjiftjaf/Chiffchaff
Groenling/Greenfinch Tureluur/Redshank
Houtduif/Wood Pigeon Turkse Tortel/Collared Dove
Kievit/Lapwing Waterhoen/Moorhen
Kleine Karekiet/Reed Warbler Wilde eend/Mallard
Kleine Plevier/Little Ringed Plover Winterkoning/Wren
Koekoek/Cuckoo Witte Kwikstaart/Pied Wagtail
Koolmees/Great Tit Zwarte Roodstaart/Black Redstart

 

Enkele toelichtingen op basis van het waarnemingenlijstje van bergenmeersenman:

 

Bergeend: 3 koppels met respectievelijk 9, 7 en 1 jong gespot doorheen de maanden mei en juni.

Blauwborst: 1 koppel met 1 jong (waarneming op 10 en 24 juli). 'Geen andere broertjes of zusjes?'

Canadese Gans: 2 koppels met respectievelijk 6 en 5 jongen gespot doorheen de maanden mei en juni .

Ekster: 1 bezet nest vastgesteld.

Grasmus: 2 zangposten, nadien 1 koppel gespot met 3 uitgevlogen jongen (waarneming op 22  juni, 14 en 30 juli).

Groenling: 1 koppel gespot met 3 uitgevlogen jongen (waarneming op 11 juli, 14 en 20 juli).

Kievit: 4 jongen geteld doorheen de maand juni . 1 broedsel werd verlaten door verstoring. 'Zwakjes precies, meer verwacht.'

Kleine plevier: 1 koppel met 2 jongen. 'Voor de andere 2 kwam de 7de bergenmeersentocht van 30 juni een dag of een weekend te vroeg. Net op de dag van het kippen van de laatste 2 eieren werden, door de aanwezigheid van de vele wandelaars die net naast de broedplaats passeerden, niet tijdig alle jongen door de oudervogels gerecupereerd waardoor er 2 nauwelijks beschermd tegen de weersomstandigheden moesten achterblijven de gehele dag. Tot en met 20 juli konden 2 jongen – die groeiden als kool - worden gespot aan de zijde van 1 oudervogel. Op 20 juli werden beide vliegvlugge jongen opgejaagd - verjaagd door de oudervogel. Op 24 juli waren de kleine plevieren niet meer aanwezig. Blijkbaar gaf de oudervogel op 20 juli het sein dat het tijd was om te vertrekken.'

 

Meerkoet: 1 koppel met 3 jongen (waarneming op 24 juli).

Nijlgans: 1 koppel met 4 jongen (waarneming op 2 juli).

Spreeuw: 1 bezet nest.

Tureluur: 1 koppel met 2 jongen (waarneming op 2 juli van twee uit de kluiten gewassen jongen aan de zijde van twee oudervogels). 'Nadat deze vliegensvlug werden en verbleven aan de grote geul, trad verwarring op daar ik 5 tureluurs waarnam (volgens mij 2 oudervogels en 3 juvenielen - waarneming op 15 juli). Verwarring omdat de laatste 14 dagen steeds 2 jongen werden geteld aan de zijde van de oudervogels in de weilanden.'

 

Wilde eend: 1 vrouwtje met 7 jongen (waarneming op 10 juli). 'Had meer koppeltjes en kuikentjes verwacht.'

Witte kwikstaart: 2 nesten met jongen vastgesteld (waarneming op 11 juli).

 

Tot zover een korte impressie van de (broed)vogels aanwezig tijdens de zomer van 2013 in de bergenmeersen.

 

Onderwerp: Overzicht van het eerste broedseizoen in Bergenmeersen

Geen commentaar gevonden.

Nieuw bericht